Zastupování v řízení

Komplexní zastupování v občanském soudním řízení, především:

 • návrh na vydání platebního rozkazu a elektronického platebního rozkazu,
 • žaloby,
 • odvolání,
 • dovolání,
 • návrh na nařízení exekuce
 • vyjádření do řízení
 • vyjednání soudních smírů

Insolvenční řízení, např.:

 • sepsání insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení
 • sepsání přihlášky pohledávky
 • zastupování ve sporech o pohledávky věřitelů

Trestní řízení

 • sepsání trestního oznámení
 • trestní obhajoba

Řízení před katastrem nemovitostí

 • převody nemovitostí
 • zřízení hypotečních a jiných zástavních práv, jejich změny a zrušení
 • zřízení věcných břemen

Řízení před správními úřady

 • územní a stavební řízení
 • vymáhání pohledávek po telefonních operátorech a České poště před ČTÚ